Rolle Berettiget Interesse

Matrikkelen har en brukerrettighet "Berettiget interesse etter Utleveringsforskriften § 4 (5)" som brukere kan tildeles. Brukere som tildeles denne rettigheten mister adgang til en rekke data etter forskrift om utlevering, viderebruk og annen behandling av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen. Se https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-12-18-1599 §4 punkt 5.

Ved uthenting av data for brukere som er tildelt rollen "Berettiget interesse etter Utleveringsforskriften § 4 (5)" så erstattes verdien i en rekke felter med en standard verdi som ikke inneholder noen informasjon. Klienterprogrammer bør ikke bruke eller vise verdier fra slike felter.

Det er mulig for et klientprogramm å sjekke om en bruker har rollen "Berettiget interesse etter Utleveringsforskriften § 4 (5)" ved å kalle BrukerFinder.findBrukerRettigheterForPaaloggetBruker(), hente ut BrukerRettighetListe-objektet via kall til StoreService.getObject(brukerRettighetListeId) og så sjekke om listen inneholder en rettighet med rolleId lik koden for BerettigetInteresse (kode=32).

Følgende objekter i Matrikkelens implementasjonsmodell har felter som blir erstattet med en standard verdi:

Følgende infoobjekter som returners av KartService har felter som blir erstattet med en standard verdi:

Følgende infoobjekter som returners av MatrikkelenhetService har felter som blir erstattet med en standard verdi:

Følgende infoobjekter som returners av SefrakMinneService har felter som blir erstattet med en standard verdi: